James B. Bliska: Lab Photo

< Back to Profile

Recent Lab Photo

 

2014

LAWTON'S THESIS PROPOSAL LUNCH CELEBRATION 2014

Taylor Schoberle, Maya Ivanov, Jim, Hana Fukuto, Yue Zhang, Lawton Chung, Galina Romanov, Xiaoying Wang

 

2012

YIng Zheng graduation 2012

Jim, Dr. Ying Zheng, Xiaoying Wang, Hana Fukuto, Galina Romanov